ชุดข้อมูลตามยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน

 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้

ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่

05


 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่

06


 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเรียนรู้นอกห้องเรียนตลอดชีวิต

ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่

07

  

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสัมพันธ์ชายแดน

ดาวน์โหลดข้อมูลที่นี่

08

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55