ต้อนรับ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ และน.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ท่านรมต.และท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ

ร่วมต้อนรับ ดร.พิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ และน.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย

ท่านรมต.และท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

113

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55