ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

บทความบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

v

v  

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55