พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

http://www.gad.moi.go.th/nsk-27-05-62-3145-3146-3147.pdf

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55