การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)

 

ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถาม “การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม)” เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับภาครัฐนำไปทบทวนและกำหนดนโยบายต่อไป

ตอบแบบสอบถามได้ที่
https://bit.ly/2RxFCaW

 

pj03

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55