บทวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดน่าน

 

 

Attachments:
Download this file (1.สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดน่าน ปี 2561.pdf)สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดน่าน ปี 2561[สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดน่าน ปี 2561]232 Kb
Download this file (2.จำนวนคนจน5มิติ ของจังหวัดน่าน ปี 2562.pdf)2.จำนวนคนจน5มิติ ของจังหวัดน่าน ปี 2562.pdf[ ]293 Kb
Download this file (3.มองการใช้จ่ายครัวเรือนน่าน ปี 2561.pdf)เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดน่าน ปี 2561[เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดน่าน ปี 2561]523 Kb
Download this file (4.การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดน่าน.pdf)การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดน่าน ปี 2551-2560[การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดน่าน ปี 2551-2560]613 Kb
Download this file (5.ท่องเที่ยวเมืองน่าน.pdf)การท่องเที่ยวเมืองน่าน ปี 2552-2561[การท่องเที่ยวเมืองน่าน ปี 2552-2561]341 Kb
Download this file (6.ดัชนีความก้าวหน้าคนจังหวัดน่าน2562.pdf)ดัชนีความก้าวหน้าคนจังหวัดน่าน2562[ดัชนีความก้าวหน้าคนจังหวัดน่าน2562]404 Kb
Download this file (GPP_NAN_2561.pdf)มอง GPP จังหวัดน่าน ปี 2561[ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดน่าน ปี 2561]441 Kb
Download this file (ค่าใช้จ่ายของคนน่าน.pdf)ค่าใช้จ่ายของคนน่าน2560[ ]1066 Kb
Download this file (รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560.pdf)รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560.pdf[ ]784 Kb
Download this file (สถานการณ์ความยากจนของจังหวัดน่าน2560.pdf)สถานการณ์ความยากจนในจังหวัดน่าน ปี 2560[ ]2726 Kb
Download this file (เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2562.pdf)เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดน่าน ปี 2562[เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน จังหวัดน่าน ปี 2562]538 Kb

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55