บทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

 

                                                   มอง GPP ของเมืองน่าน 2560

                                                          pg-06

            การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดน่าน                        ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

       pg-04               pg-05

 

                 มอง GPP ของเมืองน่าน 2559                                รายงานผลสำมะโนอุตสาหกรรม

               pg-06                    pg-07

 

                    สัดส่วนคนจนในเมืองน่าน                            สถานการณ์ความยากจนในจังหวัดน่าน ปี 2560

      gp-08               gp-09

 

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55