แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 51
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ เขียนโดย admin 46
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 374
รับสมัครพนักงานราชการ เขียนโดย admin 270
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 164
โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ) เขียนโดย admin 143
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 135
แจ้งยุติการแสดงตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขียนโดย admin 135
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 56
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 146
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (แจกแผ่นพับ)) เขียนโดย admin 180
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 191
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 232
ค่าใช้จ่ายของคนน่าน เขียนโดย admin 265
สถานการณ์ความยากจน ปี 2560 เขียนโดย admin 308
เทสกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 341
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๒ เขียนโดย admin 296
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เขียนโดย admin 403
ข่าวประจำสัปดาห์ MDES เขียนโดย admin 419
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 488
ข้อมูลสถิติที่น่าสนใจ 15 อำเภอ จังหวัดน่าน เขียนโดย admin 495
ผู้ประสานงานสถิติอำเภอ เขียนโดย admin 501
ข่าวประจำสัปดาห์ MDES เขียนโดย admin 470
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ ในราชกาลที่9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เขียนโดย admin 477
อบรม เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เขียนโดย admin 447
สื่อประชาสัมพันธ์ เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย admin 459
การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐจังหวัดน่าน PMQA 4.0 เขียนโดย admin 486
การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้กำกับงานอำเภอในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 397
โครงการประจำเดือน มิถุนายน 2561 เขียนโดย admin 469
กลุ่มตรวจราชการและประสานงานภูมิภาคจะดำเนินการจัดประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/งานตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Confernce ครั้งที่ 6/2561 เขียนโดย admin 446
การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) เขียนโดย admin 490
Infographic สถานการณ์ยาเสพติดน่าน เขียนโดย admin 537
ประชาสัมพันธ์ ป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์ การให้บริการขอยืม/ขอรับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เขียนโดย admin 484
ประชาสัมพันธ์ ป้าย Roll up ประชาสัมพันธ์โครงการ "การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ" เขียนโดย admin 447
ประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากรัฐบาลดิจิทัล เขียนโดย admin 790
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร เขียนโดย admin 1225
นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย admin 647

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55