แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว เขียนโดย admin 115
วันวิสาขบูชา เขียนโดย admin 389
โครงการสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านเศรษฐกิจ) เขียนโดย admin 403
การสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ด้านสังคม) เขียนโดย admin 339
แจ้งยุติการแสดงตราสัญลักษณ์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เขียนโดย admin 336
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ เขียนโดย admin 264
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เขียนโดย admin 354
ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2563 (แจกแผ่นพับ)) เขียนโดย admin 400
โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563 เขียนโดย admin 431
รายงานผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561 เขียนโดย admin 447

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55