• โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

    โครงการสำรวจ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562

  • ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563

    ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนประชากรและเคหะ​ พ.ศ.2563

  • พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 4 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน 
อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000 โทร. 0-5471-6430 
โทรสาร 0-5471-6431 E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : https://www.facebook.com/nannso55